Main Content

ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦᓴᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᕕᓃᑦ 2011−ᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒍ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᔾᔪᑎᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒧᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᕕᒻᒧᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎ

ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑎᒥᖁᑎᖓᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ (2) $2,500−ᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᑦ ᐱᔭᕇᖅᑐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

 

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ

  1. ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᑐᖅ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᕕᒻᒥᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒧᑦ.
  2. ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐱᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎᒃ.
  3. ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᒥᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐃᑕᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓᓂ ᐅᓪᓗᖓᓕ ᐅᖓᑖᓂᐅᖏᑦᑐᖅ.

 

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑏᑦ

  1. ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᖅ.
  2. 500−ᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᒻᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᒐᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕈᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᓐᓂᑦ.
  3. ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᓂᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓯᓗᑎᒃ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕈᕕᐅᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐊᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᖅ!

 

ᑐᓂᓯᓂᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓐᓂᑦ

ᑐᓂᓗᒍ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔭᑎᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ, ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ:

Atuqtuarvik Corporation Scholarship Committee
102-61 Tupirvik Avenue
P.O Box 900 
Rankin Inlet, NU
X0C 0G0

Toll Free: 1-888-645-5901
Tel: 867-645-5900  
Email: contact@atuqtuarvik.com 

ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐅᓇ July 29, 2022 at 5:00 PM CST.