Main Content

ᔮᓐ ᕼᐃᒃᔅ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᑦ

ᔮᓐ ᕼᐃᒃᔅ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᑯᐃᑦ 2018−ᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒍ ᔮᓐ ᕼᐃᒃᔅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᖃᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᖅ ᐃᓕᑕᕆᔾᔪᑎᐅᒻᒥᔪᖅ ᔮᓐ ᐃᓅᓯᓕᒫᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᕙᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᕙᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᑦᑐᒋᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕘᒥ. ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᑎᒋᔪᒪᓪᓗᒍ ᔮᓐ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒪᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓗᓂ, ᖁᕕᐊᒋᑦᑎᐊᖅᑐᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᕗᑦ ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᕕᒻᒥᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎ

ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑎᒥᖁᑎᖓᑕ ᔮᓐ ᕼᐃᒃᔅ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ (1) $5,000−ᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᕕᒥᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓴᕕᒻᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅ.

 

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ

  1. ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐃᓅᒋᐊᓕᒃ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ.
  2. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᒋᐊᓕᒃ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᕕᒻᒥᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓴᕕᒻᒥ.
  3. ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐱᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎᒃ.
  4. ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᒥᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐃᑕᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓᓂ ᐅᓪᓗᖓᓕ ᐅᖓᑖᓂᐅᖏᑦᑐᖅ.

 

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑏᑦ

  1. ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᖅ.
  2. 500−ᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᒻᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᒐᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕈᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᓐᓂᑦ.
  3. ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᓂᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓯᓗᑎᒃ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕈᕕᐅᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐊᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᖅ!

 

ᑐᓂᓯᓂᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓐᓂᑦ

ᑐᓂᓗᒍ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔭᑎᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ, ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ:

Atuqtuarvik Corporation Scholarship Committee
102-61 Tupirvik Avenue
P.O Box 900 
Rankin Inlet, NU
X0C 0G0

Toll Free: 1-888-645-5901
Tel: 867-645-5900  
Email: contact@atuqtuarvik.com 
 

ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐅᓇ July 29, 2022 at 5:00 PM CST.