ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐆᒃᑐᕋᖅᑐᓄᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᕈᖅᑕᐅᔪᔅᓴᖅ

ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᑰᕗᖅ ᒪᑐᐃᖅᐹᓪᓕᕋᓱᐊᖅᖢᒍ ᐱᔅᓇᓰᑦ ᐆᒃᑐᕋᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐊᑐᕋᔅᓴᐅᔪᑦ ᐱᔅᓇᓯᐅᔪᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᓄᑦ, ᐆᒃᑐᕋᖅᑐᖃᕈᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᓂᒃ, ᐆᒃᑐᕋᖅᑐᑦ ᓂᕆᐅᕝᕕᖃᕝᕕᐅᓂᐊᕆᕗᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᓯᒪᔪᓕᒫᑦ ᕿᓂᓐᓂᐊᓪᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓲᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᓄᓇᕘᒥᑦ ᑐᓐᖓᕕᖃᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ, ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐃᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᖏᒍᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑏᑦ.

ᒪᓕᖁᔭᐅᔪᑦ: ᑕᒪᐃᑕ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᑦ ᑭᐅᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐊᐱᖅᑯᑎᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅᑕᖃᓐᖏᑉᐸᑦ ᓴᖅᑭᑦᑐᒪᔭᓐᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕈᒃ ᐊᑑᑎᖃᓐᖏᑦᑐᖅ. ᐅᐃᒍᓯᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᒋᑦ.

Required fields are marked with a *
A. ᐱᒋᐊᕐᓂᖓ
3. ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:
6. ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓ:
% ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓ
% ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓ
 ᐊᑎᖓᑐᕌᕈᑎᖓᐅᖄᓚᐅᑎᖓ
ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓕᕆᔨ/ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ
ᓇᒻᒥᓂᖃᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ
B. ᐱᓕᕆᐊᖅ:
C. ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ:

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:

 • ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᒋᐊᓕᒃ.
 • ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓯᖏᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ 10−ᐳᓴᓐᑎᐅᒋᐊᓖᑦ “ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᖏᑦ” ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᖁᓛᓂ.
1. ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᖏᑦ (ᐱᖁᑎᖏᑦ):
ᒪᑭᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᑯᓄᖓ:
$
$
$
$
$
$
$
$
ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪ:
$
$
$
 SourceAmount
1
2
3
4
5
6

D. ᐸᐃᑉᐹᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓗᑎ:

ᐅᑯᐊ ᑐᓂᓂᐊᖅᑲᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᑦ:

 1. ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥ 
 2. ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ (3 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ)
 3. ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑐᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ (3 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ)
 4. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
 5. ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓᓄ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖓ 
 6. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᓂᖓ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 
 7. ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ − ᓇᒻᒥᓂᖃᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕐᓂᖓᓄᑦ, WCB−ᑯᓐᓄ ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᒪᓕᓐᓂᕐᒧᑦ

E. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ:

ᐱᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᒪᔾᔪᑎᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᒫᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐱᔭᕇᕐᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᐱᔭᐅᔭᕿᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᕐᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ. ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᑦᑕᐅᑎᒋᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑕᐅᓂᕆᔭᖓᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒍᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᐅᕙᓂ www.atuqtuarvik.com ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ 867-645-5900 ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓘᓐᓃᑦ ᓵᓖᓐ ᓘ , ᖁᑦᑎᓂᒃᓴᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᖅ clowe@atuqtuarvik.com.

F. ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖏᑦ ᐆᒃᑐᕋᖅᑑᑉ(ᑐᑦ)

ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᕗᒍᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᒧᑦ ᐅᕙᒃᑯᑦ/ᐅᕙᑦᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᓐᓂᒃᑯᓪᓗ:

 1. ᑎᒥᐅᒪᓪᓗᐊᖅᖢᓂ 51%-ᖏᑦ ᓇᖕᒥᓂᓖᑦ-ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐆᒃᑐᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᔅᓇᓯᔅᓴᒧᑦ ᐃᓅᔪᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᓄᓇᑖᕈᑖᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᓄᓇᕘᑉ;
 2. ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕝᕕᕗᑦ ᒫᓐᓇ/ᓯᕗᓂᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᕗᑦ ᓄᓇᕘᒦᓚᖅᑐᖅ; 
 3. ᐱᔅᓇᓯᕗᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᖑᓂᑦᑎᐊᖓᒍᑦ, ᐊᑎᖃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᑕ ᐱᔅᓇᓯᑦ ᐊᑎᖃᕝᕕᐊᓄᑦ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐊᖏᕈᑎᐊᓛᖅ 24 ᓄᓇᑖᕈᑎᐅᑉ ᐊᖏᕈᑎᐊᓂ (NLCA); ᐊᒻᒪᓗ
 4. ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓕᐊᕗᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᐅᑉ ᓱᓕᑦᑎᐊᓐᓂᖏᓂᒃ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖏᑕᓗ.

ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓᓐᓂᒃ ᑎᓕᔭᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖁᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᖃᓪᓗᓂ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᒋᔭᓐᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓐᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᕆᐊᓕᖓᓐᓄᑦ, ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᓪᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᓐᓂᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᒃᑯᓪᓗ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕈᑎᒃ ᐆᒃᑐᕋᕈᑎᒋᔭᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᓂᒻᒧᑦ.

ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᐊᖏᖅᐳᒍᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᓐᓂᖓᓂᒃ, ᑐᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓐᓇᓐᓂᖓᓂᒃ, ᑲᑎᖅᓱᐃᔪᓐᓇᓐᓂᖓᓂᒃ ᑕᐅᖅᓰᓗᑎᓪᓗ ᐊᓯᒥᓐᓂᒃ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᓂᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᖃᑎᒋᓲᕗᑦ, ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓖᑦ ᐅᕙᓐᓂᒃ/ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᑐᑭᓯᕗᒍᑦ:

 1. ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᖃᖅᑐᒥᒃ ᐱᓴᓐᑎᖓᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓂᐊᑕ ᐱᔅᓇᓯᐅᑉ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᒪᔫᑉ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓᓐᓂᒃ;
 2. ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᓪᓗᑕ ᐊᑭᓕᕆᐊᑐᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᒪᔭᑦᑕ ᑮᓇᐅᔭᑉ ᐸᓐᓇᐅᒃᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓄᓪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᒃᑲ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᒥᑦ;
 3. ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᐊᖏᖅᐳᒍᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᑐᖅᑐᐊᒐᖓᑦ ᓅᑦᑐᓐᓇᕋᔭᓐᖏᓐᓇᒃᑯ ᐱᔅᓇᓯᒋᔭᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕋᖅᑐᒧᑦ ᐱᑖᕆᖔᓪᓗᓂᐅᒃ;
 4. ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᐳᒍᑦ ᐃᓱᖃᐅᑎᖏᓄᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓂᓪᓗ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᑐᖅᑐᐊᒐᔅᓴᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
 5. ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᑐᑭᓯᕗᒍᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓕᒫᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ, ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᒪᓂᑦᑕ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓪᓚᕆᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᐊᖏᖅᐳᒍᑦ ᐊᑐᕈᑎᔅᓴᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᓪᓗ:
 6. ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᐊᖏᖅᐳᒍᑦ ᐅᕙᖓ/ᐅᕙᒍᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᒻᒪᑕ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᑎᓕᒐᕆᔭᖓᓐᓄᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᑐᐊᕈᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᓱᓐᓂᒻᒥᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖓᓂᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᓐᓂᒃ 
  ᒪᓕᒐᒃᑯ ᐊᑎᖓ ᑕᐃᒎᓯᖓᓪᓗ:
Security
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.