ᑐᓐᖓᓱᒋᑦᑎ ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᐅ ᑎᒥᖁᑖᓄᑦ

ᕿᓂᖅᑐᒍᓐ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔅᓇᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᐊᓂᒃ ᐃᓱᒪᖃᓲᓂᒃ. ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒍᕕᑦ ᐱᔅᓇᓯᐅᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᒃ ᐊᖏᓕᒋᐊᓐᓂᒻᒥᒃ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕈᕕᑦ ᓂᐅᕕᓐᓂᒻᒥᒃ ᑲᒻᐸᓂᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᔪᒪᓗᑎᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᕿᓂᖅᓯᒪᔭᕕᑦ ᓇᓪᓕᖅᑕᖓᓂᒃ.

ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᔅᓯ ᒥᒃᓵᓄᑦ! ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓪᓗᑕ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑕ ᐱᔅᓇᓯᐅᓪᓗᑕ, ᐊᑐᖅᑐᐊᕝᕕᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᓂᒻᒥᒃ ᐱᔅᓇᓯᐅᔪᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᑐᓂᖓᓂᓪᓗ. ᐊᑐᕈᒪᔪᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᓕᔅᓯᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᑐᖅᑯᐃᕝᕕᐅᓂᒃᑯᓪᓗ.

Atuqtuarvik

ᕿᓂᖅᐲᑦ ᐱᒋᐊᕈᒪᓪᓗᑎᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕈᒪᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐱᔅᓇᓯᒋᔭᐃᑦ?

1

ᑎᑎᕋᓪᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᐅᑉ ᑕᑕᑎᕋᔅᓵᒍ

2

ᓇᔅᓯᐅᑎᓗᒋᑦ

ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᑦ

3

ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖅᑕᕝᕙ

ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᒐᔭᖅᑐᒍᑦ!

ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓛᖑᓂᑯᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ

Atuqtuarvik Corporation showcases Cody Dean of Canadrill Ltd. Click here to read the...ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ
High Level Commitment in the High Arctic Hills and high cliffs wrap around Arctic Bay, a tiny...ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ