Main Content

Nanminiqaqtut Havaqatigiikniq

fnbclogo_f300x51_1420570864.jpg

Ilihimaliramik ihariagininnga Nunavummiut Nunavutlu nanminiqaqtut piqariami amigaittunik piumayamiknik kiinauyaliqininganik, piyugut uumunnga ihumaliurhimayukutlu havaqatigiikniq ukunanut Hivulliqpaanguyut Inungit Kiinauyarvinganik Kaanatami (qablunaatitut naittumik taiyauyuq FNBC-mik). Maniliurutivut FNBC-mi pipkaidjutauyuq Atuqtuarvik Kuapuriisinga atauhinnguriami uumani Maniqarviuyup angitqiyauyuq nanminiqaqtiuyut pitqutigiquplugu nunataarhimayut Nunavunmit.

Hapkua ikayuqtigiighutik, FNBC-kut angmaqhihimayut tamatkiumayumik-ikayuutiqaghutik Iqalungni 6-nilu nunallaarni Maniit Tutquumaviinik Qamanittuami, Mittimatalingmi, Qurluqtuqmi, Pangnirtuumi, Arviani Taluryuanilu. Unalu, FNBC angikliyuumiqtaat maninik atukkiutivikhanganik Nunavunmi.

Nutaanguqhimmaaqtugut qinirhiapluta ilauplutalu aatlani havaqatigiikniqmi atayumiklu havakvinginnik ikayuriami ikayurahuaqtaptiknik ihuarhigiamilu Nunavut kiinauyangit tamainnik.

 

img_1294_f480x360_1420570918.jpg